top of page

Polityka Ochrony Prywatności

Spis treści
 1. Postanowienia ogólne

 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 3. Cel i zakres zbierania danych osobowych

 4. Klauzule informujące o prawach i dostępie do danych przez osoby, których dane są gromadzone i przetwarzane

 5. Polityka plików „Cookies”

 

Ad 1. 
 1. Administratorem danych osobowych, zwanych dalej Administratorem, zbieranych i przetwarzanych przez firmę Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska, zwaną dalej Firmą, za pośrednictwem stron internetowych oraz innych wykorzystywanych przez Firmę środków komunikowania się z klientem jest Małgorzata Sikorska, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska z siedzibą w Ląd 133, 62-405 Ląd, NIP 7772205214, wpisaną do CEiIoDG nr REGON 387088408.

 2. Dane osobowe powierzane są Firmie wyłącznie dobrowolnie, natomiast ich powierzenie może okazać się konieczne do skutecznego zrealizowania umowy wykonania usługi, w tym sprzedaży.

 3. Dane osobowe gromadzone przez Firmę są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków ostrożności w oparciu o wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 VIII 1997 r. oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 VII 2002 r., które to środki szczegółowo określone są w wewnętrznym dokumencie Firmy pod tytułem „Polityka bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska” wraz z załącznikami.

 4. Administrator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby zabezpieczyć interes osób, których danymi dysponuje, a co zawarto w kolejnych punktach niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

 

Ad 2.
 1. Pozyskiwanie i gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych klientów Firmy odbywa się na podstawie zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 VIII 1997 r., w tym w szczególności zgodnie z art. 23 Ustawy (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), a więc jeśli

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę

  2. jest to konieczne do wykonania przez Firmę umowy lub zlecenia na rzecz tej osoby, w tym do realizacji zamówień

  3. jest to niezbędne do podjęcia działań związanych z zakresem przyszłej umowy lub zlecenia jeszcze przed ich zawarciem lub przyjęciem do realizacji na życzenie bądź żądanie osoby, której dane dotyczą.

 2. Osoba, która powierzyła swoje dane osobowe Firmie, ma prawo do ich kontroli, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, czasowego wstrzymania albo stałego ich wycofania, jeśli nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione Firmie.

 3. W celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w pkt. 2, osoba, której dane osobowe zebrane przez Firmę dotyczą, powinna wysłać wiadomość o treści adekwatnej do zamiaru na adres e-mail Firmy lawendowylad@gmail.com, pod którym działa również Administrator, a otrzyma zwrotnie pisemne potwierdzenie skuteczności swej interwencji.

 4. Osoba, której dane pozyskano lub przetworzono w Firmie w sposób niezgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych i z zapisami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Firmy, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Ad 3.

1. Firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów i usług, w tym usług edukacyjnych, usług wynajmu i sprzedaży towarów na odległość, pozyskuje dane osobowe od swoich klientów w następujących celach: 

 1. wysłanie towaru osobie zamawiającej/kupującej pod wskazany adres

 2. wykonanie usługi edukacyjnej pod wskazanym adresem

 3. sporządzenie skutecznej umowy wykonania usługi

 4. kontaktowanie się z klientem z wykorzystaniem środków i urządzeń teleinformatycznych oraz dostępnych w sieci internetowej komunikatorów w sprawach związanych ze sposobem i zakresem wykonania usługi, w tym sprzedaży produktów

 5. informowanie o nowych produktach lub usługach.

2. Dane osobowe pozyskiwane od klienta i podlegające przetworzeniu to:

 1. imię i nazwisko

 2. adres zamieszkania bądź adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania

 3. adres e-mail

 4. numer telefonu. 

3.  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2, jest niezbędne do

 1. rzetelnego i skutecznego wykonania usługi lub do przekazania informacji istotnych a związanych z zakresem zamówionych usług

 2. świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach prowadzonej przez Firmę strony internetowej pod adresem www.lawendowylad.pl, w tym sklepu realizującego sprzedaż na odległość, oraz strony firmowej Lawendowy Ląd zarządzanej przez Małgorzatę Sikorską w ramach portalu społecznościowego facebook.pl, przyjmującej zamówienia sprzedaży drogą wysyłki towaru

 3. korzystania przy doręczeniu zamówionych przez klientów przesyłek z pośrednictwa firm świadczących usługi doręczycielskie: pocztowe i kurierskie, w tym prowadzących paczkomaty

 4. korzystania z usług finansowych firm pośredniczących w przepływie płatności.

4. Poza wymienionymi w pkt. 3 podmiotami współpracującymi z Firmą przy realizacji umowy, usługi bądź innego zamówienia odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Firmę mogą być organy publiczne, którym w uzasadnionych sytuacjach i w odpowiednim zakresie Administrator będzie zobowiązany udostępnić zebrane dane osobowe.

5. Wykorzystanie przez Administratora danych osobowych powierzonych firmom bądź organom wymienionym w pkt. 3. i 4. musi pozostawać w zgodzie z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych gwarantowaną przez te firmy bądź organy.

6. Dane osobowe pozyskane i przetwarzane przez Administratora na rzecz Firmy nie będą udostępniane dostawcom innych usług poza wymienionymi w pkt. 3. i 4.

 

Ad 4.

 

Klauzule informujące o prawach i dostępie do danych przez osoby których dane są gromadzone i przetwarzane przez Administratora danych osobowych w firmie Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska:

 

Klauzula nr 1 - na użytek osób podających dane osobowe w celu dokonania zakupu w sklepie internetowym Firmy Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska lub skorzystania z oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Firmy usług wynajmu miejsca lub mienia ruchomego.

Klauzula informująca o ochronie danych osobowych udostępnianych firmie 

Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska

w celu realizacji usługi sprzedaży lub wynajmu

 

 1. Jeśli zamierza Pani/Pan korzystać z usług firmy Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska, proszę o podanie swoich danych osobowych, które będą przechowywane przez Administratora danych osobowych w Firmie.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych powierzonych Firmie będzie Małgorzata Sikorska.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Firmę wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepiku na stronie www.lawendowylad.pl i świadczeniem oferowanych w nim usług, w tym skutecznego wysłania zakupionego bądź zamówionego towaru pod wskazany adres i kontaktowania się z Panią/Panem z wykorzystaniem środków i urządzeń teleinformatycznych lub dostępnych w sieci internetowej komunikatorów w sprawach związanych ze sposobem i zakresem wykonania usługi, w tym sprzedaży zamówionych produktów lub wynajmu miejsca bądź mienia ruchomego.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji usługi bądź zamówienia.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy z Firmą.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Firmę w czasie obejmującym realizację usługi lub zamówienia i w miesięcznym okresie posprzedażowym, w którym może być monitorowany przez Firmę poziom satysfakcji Pani/Pana jako klienta Firmy.

 7. Ma Pani/Pan prawo wglądu w powierzone Firmie swoje dane osobowe, w tym do ich kontroli, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, czasowego wstrzymania albo stałego ich wycofania, jeśli nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały Firmie udostępnione.

 8. Firma deklaruje, że powierzone jej przez Panią/Pana dane osobowe przetwarza, stosując środki organizacyjne i techniczne zgodnie ze swoją Polityką Ochrony Prywatności opartą o zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 VIII 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

Klauzula nr 2 - na użytek osób podających dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o usługi edukacyjne świadczone przez Firmę Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska

 

Klauzula informująca o ochronie danych osobowych udostępnianych firmie 

Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska

w celu realizacji usługi edukacyjnej

 

 1. Jeśli zamierza Pani/Pan korzystać z usług firmy Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska, proszę o podanie swoich danych osobowych, które będą przechowywane przez Administratora danych osobowych w Firmie.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych powierzonych Firmie będzie Małgorzata Sikorska.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Firmę wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem przez nią usługi edukacyjnej.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji usługi.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy z Firmą.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Firmę w czasie obejmującym realizację usługi.

 7. Ma Pani/Pan prawo wglądu w powierzone Firmie swoje dane osobowe, w tym do ich kontroli, poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, czasowego wstrzymania albo stałego ich wycofania, jeśli nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały Firmie udostępnione.

 8. Firma deklaruje, że powierzone jej przez Panią/Pana dane osobowe przetwarza, stosując środki organizacyjne i techniczne zgodnie ze swoją Polityką Ochrony Prywatności opartą o zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 VIII 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

 

 

 Ad 5.
 1. Świadcząc swoje usługi za pośrednictwem strony internetowej, Firma korzysta z tzw. plików cookies („ciasteczek”), które są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, tabletu), z którego korzysta osoba odwiedzająca stronę.

 2. Pliki te nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia, lecz pozwalają temu urządzeniu zapamiętywać informacje o zachowaniu się na danej stronie osoby odwiedzającej, co z kolei służy celom statystycznym i/lub marketingowym.

 3. Dzięki tego rodzaju plikom możliwa jest funkcjonalność witryny internetowej, w tym sklepu.

 4. Wykorzystując ustawienia przeglądarki w używanym do przeglądania strony urządzeniu, osoba z niego korzystająca może usunąć pliki cookies i blokować wykorzystanie tego rodzaju plików w przyszłości. O możliwych opcjach i sposobach ich uruchomienia informują same przeglądarki na swoich podstronach.

bottom of page