top of page

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Małgorzatę Sikorską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska z siedzibą w Ląd 133, 62-405 Ląd za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanego dalej: „Sklepikiem”) w zakresie działania strony internetowej lawendowylad.pl

§ 1 Definicje
 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu nazwanego w zamówieniu.

 3. Dostawca – oznacza jedną z firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów.

 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi kupna-sprzedaży i z którym zawarta może być Umowa.

 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

 6. Sprzedawca – oznacza Małgorzatę Sikorską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska z siedzibą w: Ląd 133, 62-405 Ląd, NIP: 7772205214, REGON: 387088408, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; będącą jednocześnie właścicielką Sklepiku.

 7. Sklepik – oznacza zakładkę Strony Sklepiku prezentującą Produkty, ich wizerunki i wszystkie niezbędne informacje dotyczące Produktów oraz umożliwiające ich zakup przez Klienta.

 8. Strona Sklepiku – oznacza stronę internetową, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sklepik, działającą w domenie lawendowylad.pl

 9. Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepiku.

 10. Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, która obejmuje usługi sprzedaży Produktów Sklepiku na odległość.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepiku
 1. Wszelkie prawa do Sklepiku, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Sklepiku, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Sklepiku (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Sklepiku w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepiku było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepiku to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Sklepiku zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Więcej o plikach „cookies” w Polityce Ochrony Prywatności (tu link)

 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepiku za pośrednictwem Strony Sklepiku lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej  lawendowylad@gmail.com oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Sklepiku konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepiku przez telefon konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 6. Zabronione jest używanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Sklepiku i Strony Sklepiku  w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 7. Sprzedawca oświadcza, iż chroniąc dane osobowe Klientów Sklepiku, posiada stosowne dokumenty i procedury określające stosowane środki bezpieczeństwa w oparciu o zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 VIII 1997 r. oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 VII 2002 r., które to środki szczegółowo określone są w wewnętrznym dokumencie Firmy pod tytułem „Polityka bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, Lawendowy Ląd Małgorzata Sikorska” wraz z załącznikami oraz z wersji skróconej, zawierającej najważniejsze informacje, zatytułowanej Polityka Ochrony Prywatności.
  Jednak korzystanie przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z Internetu.

 8. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepiku w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 9. W trakcie dokonywania zakupu Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia lub korzystając z linku, przesłanego w wiadomości od Sprzedawcy, do treści Regulaminu na stronie lawendowylad.pl w zakładce Sklepik. Bez akceptacji Regulaminu zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.

 10. W trakcie dokonywania zakupu Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia poprzez zapoznanie się z treścią (tu link do) Klauzuli informacyjnej i oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia lub korzystając z linku, przesłanego w wiadomości od Sprzedawcy, do treści Klauzuli informacyjnej na stronie lawendowylad.pl w zakładce Sklepik. Bez wyrażenia takiej zgody zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.

 11. Znajdujące się na Stronie Sklepiku zdjęcia Produktów mają charakter wyłącznie poglądowy, gdyż wykonywane są w oparciu o jedną sztukę każdego Produktu, a integralną cechą wyrobów rękodzielniczych, przeważających w ofercie Sklepiku, jest ich oryginalność i jednostkowość. Z tego powodu wśród Produktów zapachowych (poza buteleczkami z olejkiem lawendowym i wodą lawendową) i dekoracyjnych oraz ceramicznych jako wykonanych ręcznie Klient nie może się spodziewać dwóch identycznych egzemplarzy. Ponadto w odniesieniu do produktów ceramicznych: Produkt wykonany z gliny może nosić drobne ślady niedoskonałości pracy ręcznej (np. rysy), które jednak nie są wadami Produktu i nie wpływają na jego użytkowość.

§ 3 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Sklepiku nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepiku za pośrednictwem Strony Sklepiku lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Klient może składać zamówienia w Sklepiku za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Sklepiku.

 4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepiku kompletuje zamówienie wybierając Produkt lub Produkty, którym/którymi jest zainteresowany. Dodanie Produktu do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" przy danym Produkcie prezentowanym na Stronie Sklepiku. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Sklepiku przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich ewentualnych dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.

 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepiku. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę interesującego go Produktu spośród znajdujących się na Stronie Sklepiku i jego wariant, jeśli Produkt ma różne warianty, liczbę sztuk tego Produktu, jaką chciałby zamówić, określa interesującą go formę płatności oraz sposób i adres Dostawy, a także podaje adres swojej poczty elektronicznej w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej Umowy oraz potwierdzenia dokonania zamówienia. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Produktów oraz o łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy.

 6. Sprzedawca w formie wiadomości elektronicznej potwierdza Klientowi treść zaproponowanej przez telefon Umowy, co stanowi jednocześnie gotowość do zawarcia Umowy, podając swoje dane rejestrowe. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Produktu będącego przedmiotem Umowy i liczbę sztuk tego Produktu, jego cenę brutto, sposoby Dostawy wraz z ich kosztami i informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt. Zawiera też odnośnik do treści Regulaminu oraz do Polityki Prywatności wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych Klienta, informując o konieczności ich akceptacji w celu realizacji zamówienia.

 7. Po otrzymaniu od Sprzedawcy drogą mailową potwierdzenia treści Umowy, w swojej odpowiedzi utrwalonej jako wiadomość elektroniczna Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o zawarciu Umowy z użyciem sformułowania „Zamawiam”, które jest jednocześnie akceptacją Regulaminu i klauzuli informacyjnej, o których była mowa w § 3, pkt. 6. Umowę wówczas uważa się za zawartą. Klient podaje też wówczas brakujące do realizacji dane osobowe, w tym adres do wysyłki.

 8. Po otrzymaniu zamówienia - zawarciu Umowy - Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia i realizacji, po czym realizuje zamówienie.

 9. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepiku wiadomość z zapytaniem o ofertę, w której wskazuje Sprzedawcy nazwę interesującego go Produktu spośród znajdujących się na Stronie Sklepiku i jego wariant, jeśli Produkt ma różne warianty, liczbę sztuk tego Produktu, jaką chciałby zamówić, określa interesującą go formę płatności oraz sposóbDostawy lub pyta o nie, jeśli się nie orientuje w możliwych opcjach.

 10. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w §3 ust. 8, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, co stanowi jednocześnie gotowość do zawarcia Umowy, podając swoje dane rejestrowe, potwierdzając dostępność wybranego przez Klienta Produktu i jego cenę oraz możliwe formy płatności, sposoby Dostawy wraz z ich kosztami, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt. Zawiera też odnośnik do treści Regulaminu oraz do Polityki Prywatności wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych Klienta, informując o konieczności ich akceptacji w celu realizacji zamówienia.

 11. Po otrzymaniu od Sprzedawcy drogą mailową propozycji treści Umowy, w swojej odpowiedzi utrwalonej jako wiadomość elektroniczna Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o akceptacji tej propozycji, czyli o zawarciu Umowy, z użyciem sformułowania „Zamawiam”, które jest jednocześnie akceptacją Regulaminu i klauzuli informacyjnej, o których była mowa w § 3, pkt. 6. Umowę wówczas uważa się za zawartą. Klient podaje też wówczas brakujące do realizacji dane osobowe, w tym adres do wysyłki.

 12. Po otrzymaniu zamówienia - zawarciu Umowy - Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia i realizacji, po czym realizuje zamówienie.

§ 4 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

  2. karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

 3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta w wiadomości mailowej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi w wiadomości mailowej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5 Dostawa
 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad Produkt będący przedmiotem Umowy.

 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Sklepiku przy danym Produkcie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia wraz z Dostawą.

 4. Termin realizacji zamówienia i Dostawy wskazany na Stronie Sklepiku liczony jest w dniach roboczych.

 5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub w wiadomości mailowej, jeśli zamówienie składane było pocztą elektroniczną bądź telefonicznie z potwierdzeniem pocztą elektroniczną.

 6. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta lub w formie wiadomości sms na telefon informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Informację taką przesyła Klientowi Dostawca.

 7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia w opakowaniu przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepiku przez Dostawcę Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z nim ponownie termin i koszt Dostawy.

 9. Sprzedawca na życzenie Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia lub w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła w formie pliku elektronicznego w formacie PDF fakturę/rachunek obejmującą dostarczane Produkty. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

 10. W celu otrzymania faktury/rachunku zawierającej dane firmy Klient powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkt jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy lub w treści wiadomości elektronicznej ze sformułowaniem „Zamawiam”.

 11. Sprzedawca obecnie nie jest płatnikiem podatku VAT, będąc zwolnionym podmiotowo z podatku od towarów i usług, dlatego dokumenty potwierdzające zakup u Sprzedawcy nie są fakturami VAT.

§ 6 Rękojmia i reklamacje
 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

  1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych liczonych od zgłoszenia wady Produktu.

  2. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymieni Produktu wadliwego na wolny od wad albo nie usunie wady.

 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową - wymiana produktu na wolny od wad -  wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres pocztowy Sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 6. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: lawendowylad@gmail.com

 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

 8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 7 Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
 1. Klient niebędący osobą prawną, jako kupujący niedziałający pod Firmą, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Klient, o którym mowa w § 7 pkt. 1., może bez podania przyczyny nie odebrać przesyłki lub zwrócić Produkt nieużywany i nienoszący śladów używania. Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, jeśli spowodował zmniejszenie wartości Produktu w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 3. Jeśli Produkt jest dostarczony w zaplombowanym opakowaniu i zamknięcie takie zostało przez Klienta naruszone, co powoduje niemożność zbycia Produktu na rzecz innego Klienta, nie może on skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 pkt. 1., liczony jest od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamównienia, czyli od dnia obustronnego zawarcia Umowy, co stanowi początek realizacji zamówienia.

 5. Klient, o którym mowa w § 7 pkt. 1., może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, składając Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepiku pod adresem: Formularz odstąpienia od Umowy - Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia przed jego upływem.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

 7. Jeśli Klient złożył Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje obowiązywać.

 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

 9. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Produktu, który już został wysłany do Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia mu Produktu przez Sprzedawcę inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 12. W wypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 13. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca przed zawarciem Umowy informuje Klienta o kosztach zwrotu danego Produktu na Stronie Sklepiku.

 14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient dokonując zakupu, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Ochrony Prywatności, której adres znajduje się tutaj: Polityka Ochrony Prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Sklepiku.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Sklepiku. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem Umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.

 6. Umowy Klienta ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

Polityka zwrotów
bottom of page